chơi bài đổi tiền thật

ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค

MOU ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ จ.ขอนแก่น

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 5978
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2, สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น, เครือข่ายผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง
------------------------------------------------     เนื่องด้วยปัจจุบัน  พบว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์มีการโฆษณาที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายจำนวนมาก  โดยการนำเสนอที่มีลักษณะโอ้อวด หรือแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่หายจากการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคมากขึ้น เกิดการเสียทรัพย์สิน เพราะต้องการหายจากความเจ็บป่วย  โดยสื่อวิทยุกระจายเสียง  เคเบิ้ลทีวี   ดาวเทียม เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายในทุกๆพื้นที่  ซึ่งหน่วยงานราชการ  ได้แก่  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดขอนแก่น   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค๒   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น  สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น  สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  สถานีวิทยุกระจายเสียงรักษาดินแดง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 020 ขอนแก่น  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 กระจายเสียงด้วยระบบ A.M. ความถี่ 1170 KHz.  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 กระจายเสียงด้วยระบบ FM 88.25 MHz.สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ ขอนแก่น  เครือข่ายผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น  สถานีวิทยุกระจายเสียงประจำถิ่น 12 ขอนแก่น  สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น  ชมรมคนทำสื่อจังหวัดขอนแก่น  สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่ง  สมาคมสื่อเคเบิ้ลทีวี และหน่วยงานอื่นๆได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม  โดยต้องสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  และจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนัก  ความรับผิดชอบของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย     ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสม  จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น  โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ  ดังนี้

    ข้อ 1 ขอบเขตของความร่วมมือ

            กำหนดขอบเขตความร่วมมือ เป็น 4 ด้าน ดังนี้

            1.1 ด้านการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน

                  กำหนดให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมจังหวัดขอนแก่นโดยทุกหน่วยงานได้ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อใช้เป็นกลไกความร่วมมือในการทำงาน

            1.2 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

                   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ให้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  หรือร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมจังหวัดขอนแก่น  เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งผลให้หน่วยงานอื่นๆ ทราบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

            1.3  ด้านการสร้างความตระหนักแก่สื่อมวลชนในการโฆษณาอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม

                    ร่วมกันให้ข้อมูลแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการโฆษณาแก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ดีเป็นแบบอย่างต่อไป

            1.4 ด้านการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน

                   ร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อแก่ประชาชน  และผู้ประกอบการ/ผู้จัดรายการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เช่น  การอบรม  สัมมนา ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจัดทำคู่มือการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

    ข้อ ๒ การดำเนินงานและบทบาทหน้าที่

            2.1 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดขอนแก่น

                   2.1.1  กำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด บรูณาการการบังคับใช้กฎหมาย และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

            2.2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

                   2.2.2  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

            2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่

                   2.3.1  เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ, ผู้ดำเนินรายการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์, หน่วยงานราชการและผู้สนใจอื่นๆในรูปแบบการจัดอบรม   สัมมนา ฯลฯ                    2.3.2  เผยแพร่ความรู้ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ให้รู้เท่าทันสื่อโฆษณา  แก่ภาคประชาชน และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค                    2.3.3  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่เผยแพร่ในจังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินการตามกฎหมายในสื่อโฆษณาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการร่วมกับผู้ดำเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียง  และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2                    2.3.4  รวบรวมสื่อโฆษณาที่ไม่ถูกต้องและเรื่องร้องเรียนทางสื่อโฆษณานอกเหนือจากที่ได้รับมอบอำนาจฯ ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2                    2.3.5  ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 2  มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร  ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น                    2.3.6  เป็นผู้พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจฯ  ที่ยื่นขออนุญาตภายในจังหวัดขอนแก่น

            2.4 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ภาค 2 มีหน้าที่

                   2.4.1  รับ และประมวลเรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                    2.4.2 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเพื่อประโยชน์สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค                    2.4.3  คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                    2.4.4  ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์     มิให้ดำเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค   

            2.5 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  มีหน้าที่

                   2.5.1  เฝ้าระวังสื่อ รวบรวมโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เคเบิ้ลทีวี ที่อาจผิดกฎหมายและล่อลวง เอาเปรียบผู้บริโภค หรือมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากการโฆษณา  ร้องเรียนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน                    2.5.2  เผยแพร่ ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน

            2.6 สื่อวิทยุกระจายเสียง  มีหน้าที่

                   2.6.1  ตรวจสอบโฆษณา ดังนี้                             1.1  การได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์(อย.) การได้รับอนุญาตการโฆษณา(อย.หรือสสจ.ขก.)                             1.2  โฆษณาต้องไม่โอ้อวด  เกินจริง                             1.3  โฆษณาต้องไม่อ้างสรรพคุณหรือส่อให้เกิดความเข้าใจว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ                             1.4  โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องไม่เกี่ยวกับการบำบัด บรรเทา  รักษาหรือป้องกันโรค                             1.5  โฆษณาต้องไม่มีลักษณะการให้มีบุคคล  กลุ่มคนมาชักจูงโน้มน้าว  ชวนเชื่อ  หากไม่ทราบให้สอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 043-221125   หากพบว่าโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อขออนุญาตได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                    2.6.2  โฆษณาที่ออกอากาศ ต้องไม่โอ้อวด เกินจริง  โดยไม่ใช้ข้อความดังนี้   ดีที่สุด  เร็วที่สุด  ได้ผลทันที  ร้อยเปอร์เซ็นต์  ไม่มีผลข้างเคียง  อาการดีขึ้นทันทีอันดับ๑  อาการดีขึ้นทันที  รับประกันผลโดย  การันตีการใช้งานโดย (อ้างผู้เชี่ยวชาญ  กลุ่มคน  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ) หรือข้อความที่มีลักษณะคล้ายกันนี้                    2.6.3  โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาว่าสามารถบำบัด  บรรเทา  รักษาหรือป้องกัน ได้แก่                              1.1  เบาหวาน                              1.2  มะเร็ง                              1.3  อัมพาต                              1.4  วัณโรค                              1.5  โรคเรื้อน                              1.6  โรค หรืออาการของโรคสมอง หัวใจ ตับ ม้าม ไต                    2.6.4  ปฏิเสธการโฆษณาหากเห็นว่าโฆษณาดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย ละเมิดจริยธรรม ละเมิดสิทธิผู้บริโภค  และเสี่ยงต่อการสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชน                    2.6.5  ตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่สื่อโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียงภายในเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงและจัดการแก้ไขปัญหาภายในภาคีเครือข่าย

    ข้อ 3 กำหนดระยะเวลา

              บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีผลบังคับใช้   ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 จนถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 2 ปี

    ข้อ๔  การแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง

             หน่วยงานทั้งหมดที่มีรายชื่อ  อาจแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงได้  โดยความเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่ายและจัดทำเป็นหนังสือ  โดยให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้              บันทึกข้อตกลงนี้ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทุกฝ่ายได้อ่านแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเจตนา  จึงลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บรักษาฝ่ายละฉบับ

พิมพ์ อีเมล

11303 views
ดิฉันได้อ่านบทความคอลัมน์ ชีวิตที่เลือกได้ เรื่อง กฟผ โดยคุณชัยอนันต์ สมุทวณิช ในนสพ. ผู้จัดการ เมื่...

Read more

24168 views
แม้ว่าในฉลากยา จะระบุให้ผู้ใช้ยาได้ทราบถึงวิธีใช้ยาและความถี่ของการใช้แล้วก็ตาม ...

Read more

10660 views
ถกกันอีกรอบกับประเด็น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เอกชนเตรียมรวมตัวกันในนาม 9 สมาคมฯ ขอรัฐแก้กฎหมาย...

Read more

13517 views
 ปัจจุบันนี้อาหารสำเร็จรูปเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น ฉลากโภชนาการเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ไ...

Read more

รู้ไว้ใช้สิทธิ์

chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập มหากาพย์ซิมฟรี แถมหนี้ไม่อั้น
“ได้รับแจกซิมฟรี แต่ไม่ได้เปิดใช้บริการ...
chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập อันตรายจากการหางานตามใบปลิว
เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหน...
chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập สิทธิของผู้โดยสาร
ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสิ่ง ที่ตามมาก็คือ...
chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập กฎหมายน่ารู้ผู้โดยสาร
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
game bắn cá mập bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online