chơi bài đổi tiền thật

มพบ. - สถานทูตสหรัฐฯ แถลงเปิดตัวโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ หวังเพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินแก่เยาวชน

chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เปิดตัว โครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ หวังเพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินแก่เยาวชน

          วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) เวลา 10.30 น. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ เพื่อเพิ่มความรู้ทางการเงินและทักษะในการบริหารจัดการเงินให้แก่เยาวชน โดยมีการจัดทำหลักสูตรรู้เท่าทันการเงิน การจัดทำวีดีโอ ภาพยนตร์สั้น และฝึกอบรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

          Mr. Neal Murata, Cultural Attache สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความรู้เท่าทันทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเยาวชน สถานทูตได้ประสานความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในการจัดทำโครงการ ‘เยาวชนเท่าทันทางการเงิน’ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเท่าทัน และศักยภาพในการบริหารจัดการการเงินได้เบื้องต้นให้กับเยาวชน และเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสิทธิผู้บริโภค การออม วินัยการเงิน ความเท่าทันให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

          ด้าน คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า โครงการนี้ มีการจัดทำหลักสูตรรู้เท่าทันการเงิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ ได้แก่ ผศ.รุจน์ โกมลบุตร คุณสุกรานต์ โรจนไพรวงษ์ คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ตัวแทนครูและนักเรียน องค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม ประเทศไทย (Fair Finance) โดยหลักสูตรมี 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สิทธิผู้บริโภค 2) ที่มาของรายได้ 3) การวางแผนทางการเงิน 4) รู้ทันภัยการเงิน และ 5) หนี้ จากนั้นจึงนำหลักสูตรไปอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 โรงเรียน

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เยาวชนเท่าทันทางการเงินออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปเผยแพร่กับกลุ่มเยาวชน บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ มีการวางแผนการใช้เงิน การออมเงิน และการลงทุน ในเนื้อหาประกอบไปด้วย สิทธิผู้บริโภค การบริหารการเงิน เช่น ที่มาของรายได้ - รายจ่าย การเก็บออม การลงทุน หนี้ และภัยทางการเงินออนไลน์ โดยเผยแพร่ผ่านทั้งทางสื่อดั้งเดิมและทางสื่อออนไลน์ ได้แก่
          1) เฟซบุ๊ก  
          2) ทวิตเตอร์  
          3) อินสตาแกรม  
          และ 4) ยูทูป

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม : คุณโชติวิทย์ เกิดสนองพงศ์ โทร. 095-494-3235
 
chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhậpchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhậpchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhậpchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, การลงทุน, การเงิน, สถานทูตสหรัฐอเมริกา, เยาวชน, เท่าทัน, ออมเงิน, หนี้, รายได้, ภัยการเงิน, รายจ่าย, การเงินออนไลน์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

game bắn cá mập bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online